PLANLÆG DIN SUP-TUR

Regler for færdsel på vandet

Du er klar til en tur på vandet. Boardet er pakket og du glæder dig, men så melder det store spørgsmål sig: hvordan er det nu lige med reglerne! Hvor må man egentlig sætte sit SUP-board i vandet og padle sig en tur? Og hvor må man egentlig gå i land? Hvordan med naturbeskyttelsesområderne og de mange havneområder?


Læs mere her hvis du vil blive lidt klogere på reglerne og den lovgivning, der relaterer sig til færdsel på og omkring havet.

Hvor må man padle og hvad skal man tage hensyn til?


Når du tager på SUP-ture og bruger vandet og naturen omkring vandet, er der forskellige regler, som er vigtige at kende, så du ikke kommer til at generere hverken dyr eller andre mennesker. Beskyttelse af dyre – og planteliv 


Overordnet handler naturbeskyttelsesloven om at værne og beskytte naturen og dyrelivet, men den handler også om at sikre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, og ved, på og i vandet.


Reglerne tager udgangspunkt i hvilken slags natur og hvilket slags vand, du padler på, om du vil have land under fødderne på SUP-turen eller kun opholder dig på vandet, og om der er dyreliv og planteliv, du skal tage hensyn til. 


Nogle vandarealer og kystnære områder er naturbeskyttelsesområder og fredede. Det betyder, at adgangen er reguleret, så naturen beskyttes netop de steder. Nogle fredninger er tidsbegrænsede, f.eks. i fuglenes yngletid, mens andre områder er fredede året rundt. Der kan nogle steder også være tidsbegrænsninger i forhold til tidspunktet på døgnet. Restriktionerne og reglerne tager hensyn til de vilde dyr og planter, der har brug for levesteder i landskabet, hvor de ikke forstyrres af for meget menneskelig aktivitet Derfor er det vigtigt at kende og overholde de regler. På søkort kan du se de fredede områder, men det er altid en god ide at tjekke de enkelte kommuners hjemmesider, inden man tager på tur, for at se, om der skulle være særlige bestemmelser.


SUP på havet


På havet er der som udgangspunkt fri færdsel for alle mindre fartøjer uden motor, altså også SUP, så længer du overholder sejladsforskrifterne.


Udover naturbeskyttelsesområder, kan der være lokale regler, som betyder, at der kan være steder, du ikke må padle/starte ud fra, f.eks. strande med mange badegæster. De lokale regler offentliggøres oftest på opslag og skilte i området. Du kan læse mere om færdsel på havet på Miljøministeriets hjemmeside.

Landgang og ophold i kystnaturen 


Du kan jo sagtens være på SUP-tur uden at gå i land undervejs, men vil du holde en pause på land, er der yderligere et par regler, du bør kende. Men som hovedregel er alle kyster og strande åbne for alle, og der er fri færdsel langs hele Danmarks over 8.700 kilometer kyststrækning.


Ifølge kap. 4 i naturbeskyttelsesloven er alle strandbredder og andre kyststrækninger åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning, og endvidere er det tilladt kortvarigt at have en båd eller andet fartøj uden motor (SUP og kajak) liggende på strandbredden.


Overnatning i vandkanten, Lyø

Overnatning på stranden 


Du må også gerne overnatte på alle strande. Dog ikke i telt, men gerne under åben himmel eller under primitivt ly, f.eks. en presenning. Du må også gerne lave bål eller bruge et kogeapparat på stranden, hvis det er en ubevokset strandbred, og hvis du ellers følger de almindelige bålregler. Det gælder for offentlige, såvel som private strandbredder og kyststrækninger.


På de private strande gælder endvidere, at du skal være mere end 50 meter fra ejerens beboelse, når du opholder dig på stranden. I forhold til landgang og ophold på strande er det udover afstanden til privat beboelse også vigtigt at notere sig reglerne for længden på opholdet. Et kortvarigt ophold bliver defineret som et ophold, der ikke varer længere end en dag, men som dog også gerne må være i nattetimerne.


Hvis du overnatter eller laver bål, skal du selvfølgelig også være mindst 50 meter fra ejerens beboelsesbygninger på de privatejede strande. Du må kun færdes på selve strandbredden, ikke på de bagvedliggende arealer op mod private boliger. 

SUP på åer og søer


Retten til færdsel og ophold gælder kun langs strandbredder ved hav og fjord, altså kyster ud til søterritoriet, som det hedder. Langs ferskvandsområder og på søer og åer gælder lidt andre regler.


Før du tager dit board med ud på søer og åer, er det vigtigt at finde ud af, om du må padle der og evt. gå i land på bredden, om søen eller åen er offentligt- eller privatejet, og om der er naturbeskyttelsesområder, hvor du ikke må opholde dig. Som udgangspunkt er offentlige søer og åer åbne for sejlads med småfartøjeruden motor (også SUP), og du må gerne gå i land fra søer og åer på de offentlige arealer. Så vidt det er muligt, bør du bruge de anlagte ophalingspladser, så du passer bedst på naturen. På et offentligt område ved bredden må du til gengæld gerne overnatte, dog kun i hængekøje eller under åben himmel. På de etablerede lejrpladser langs bredden må du gerne slå telt op.


Søer og åer er underlagt privat ejendomsret, så langs med private ferskvandsområder er adgang kun tilladt, hvis bredden er et udyrket areal og kun adgang på vandet, hvis der er flere bred­ejere, i henhold til vandløbslovens § 4. Mskal dog lovligt kunne komme frem til søen eller vandløbet – altså ikke igennem bredejernes haver. Hvis der kun er en ejer af bredden eller søen/vandløbet, er det ejeren, der fastsætter reglerne, og her er det som udgangspunkt ikke tilladt at bruge vandet eller opholde sig på bredden, med mindre man har ejerens tilladelse.


Der kan være lokale regler, der regulerer sejlads på de offentlige søer og åer, f.eks på den sydlige del af Gudenåen. Eller søer hvor det er helt forbudt i forhold til fredninger af dyre- og planteliv. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til den kommune, hvor søen eller åen, du vil padle på, ligger.


I Danmark er det gratis at bruge vandarealerne, eller det vil sige, det er gratis næsten alle vegne. For der er et par undtagelser, hvor det faktisk koster at padle eller at sejle i kano/kajak, og det er på den sydlige del af Gudenåen på strækningen Tørring-Klostermølle og på Suså. Du kan læse mere om reglerne for SUP på Gudenåen på siden: Sejlads på Gudenåen


Du kan læse mere om færdsel på søer og vandløb på Miljøministeriets hjemmeside. 

Eller læse mere om reglerne her: Vandløbsloven


Tjek altid regulativet for den sø eller å du gerne vil padle på, på kommunens hjemmeside.

Private øer  


Ønsker du at besøge en af de mange små øer, er det vigtigt at tjekke, om øen er privatejet eller offentlig, og selvfølgelig også om den ligger i et fredet område, hvor det af hensyn til dyrelivet ikke er tilladt at padle.


En del øer er privatejede, og på dem gælder de samme regler for adgang og ophold som andre privatejede strande og kyststrækninger. Det vil sige, du må gerne holde en pause, bade, lave bål, overnatte og så videre, men det skal være længere end 50 meter fra beboelse. 


Der har i tidens løb været private ejere, der har forsøgt sig med at begrænse offentlighedens adgang eller som på Saltholm i Øresund ud for Københavns kyst at indføre betaling for adgang. Det er ikke lovligt med den slags brugerbetaling eller at hindre adgang på anden vis, og heldigvis for det, da meget af den danske natur er privatejet.


Der kan være lokale regler for brug og ophold på strande og søer, der går ud over den gældende nationale lovgivning. Derfor er det altid en god ide at tjekke, inden du tager afsted, hvis man er i tvivl.